Новини

Агритоп взе участие във форума
Агритоп взе участие във форума "ESG и агросекторът в България - предизвикателства и възможности"
05.10.2023 г.

Пред земеделски производители, представители на хранителния бизнес, на държавата и експерти на банка ОББ Николай Стефчов, собственик на Агритоп представи „Ефективни практики за устойчиво и екологично животновъдство“

Събитието е организирано от 24 часа и ОББ беше първия експертен форум по проекта „за устойчиво бъдеще“
 
„Ние, екипът на Агритоп, предоставяме решения за устойчив модел на управление на животновъдна ферма вече 20 години.
За да бъде устойчива фермата  трябва още при планирането да се вземе предвид, че тя е система от хора, животни, машини и околна среда, това е едно производствено предприятие.

Ние знаем как една ферма да бъде устойчива, а още по-важно е, че имаме умението и опита да адаптираме тези решения към животновъдните ферми у нас!“
, каза Николай Стефчов на форума.

В контекстът на устойчивото управление в животновъдството и екологичните изисквания въвеждани от ЕК Агритоп поставиха акцент на управлението на оборския тор като ключов елемент при едно ефективно производство, също и при опазването на околната среда.

НАМАЛЯВАНЕТО НА ЕМИСИИТЕ НА АМОНЯК ТРЯБВА ДА ЗАПОЧНЕ ОЩЕ ОТ ПОМЕЩЕНИЯТА ЗА ОТГЛЕЖДАНЕ НА ЖИВОТНИТЕ!

Това се постига с високи, отворени сгради за навлизане на свеж въздух и извеждане на амоняка. Още в първите ферми, които фирмата изгражда в България, е приложено проектиране на такъв тип сгради заедно със системи за отглеждане на животни с ниски емисии.

Друго много важно нещо, което Агритоп прилага в сградите е:
•             Да се сведе до минимум замърсената с оборски тор площ в помещенията и максимално бързо да се отстранява извън обора – висококачествени скреперни системи;
•             Да се поддържа оптимална температурата и скорост на въздуха над замърсените повърхности – чрез автоматично управление на естествена вентилация ветрозащитни щори и ролетни врати;
•             Да се поддържат всички зони в помещенията за отглеждане на животни чисти и сухи;


Какви са иновативните решения от Агритоп?

•             Автоматизирана система за нарязване и настилна на слама за легловите зони. От скоро Агритоп предлага на българския пазар едно иновативно автоматизирано решение за третиране на животинския торов отпадък още в помещенията за отглеждане, получавайки по-суха торова маса, много близка до компост, с високо качество. Това спомага много за покриване на екологичните изисквания при съхранението на тора и последващото му оползотворяване.

Съставът и количеството на торовата маса зависи също от фуража и дажбата, технологията на отглеждане и системата за почистване и хуманното отношение за животните, с което се гарантира отглеждането на здрави животни.


 
В съвремието животните се отглеждат интензивно, т.е. оборно, при което за кратко време се натрупват големи количества оборски тор. Затова са нужни добри практики за управлението му. Животновъдите трябва да имат много добри решения как да почистват, събират, съхраняват, обработват и използват повторно оборския тор. Агритоп насърчава повторното му използване колкото е възможно повече.


Съхранение на оборския тор: Съществена част от управлението му.

Всяко стопанство трябва да разполага с отделни съоръжения за съхранение на оборски тор, които да бъдат с непропускащи стени и изградени по начин, който да предпазва изтичането на торовата маса.
Неправилното съхранение на торовата маса води до загуба на 50-60% от органичното вещество на тора.


Хомогенизирането - трябва да се извършва бързо, лесно и качествено! Предотвратява утаяването на сухите торови маси и е предпоставка за оптимално подхранване на почвата.

Фирма Агритоп има дългогодишен опит и партнира с най-утвърдени европейски фирми в областта на решения за оборски тор, внедрявайки ефективни, екологични и икономически изгодни решения за управление му, съобразено с вида и размера на животновъдното стопанство.

„Сега е още по-важно да оценим и увеличим стойността на оборския тор, като го използваме за обогатяване на почвата и поддържаме високото й съдържание на хумус, за да е по-плодородна. Като едновременно с това да донесе добавена стойност и устойчивост за животновъдната ферма.“, Николай Стефчов

Системното разпръскване на оборски тор може значително да повлияе на органичния състав на почвата за период от 10 години. Ако за 10 поредни години почвата не се обогатява с естествен тор, органичните съставки в нея ще бъдат напълно изчерпани.

Използвайки повторно хранителните вещества върху обработваемите площи, където се отглежда фуражите може да се намали използването на изкуствени торове.
Важно е качеството на оборския тор и как той ще бъде третиран!


За максимално оползотворяване на хранителните вещества торенето с оборски тор трябва да следва формулата: → правилният източник → правилната доза → точното време → точното място → и с правилното оборудване.

Системното разпръскване на оборски тор с високо съдържание на хранителни вещества значително влияе на органичния състав на почвата и намалява нуждата от добавяне на изкуствени торове, което води до рентабилност!


В заключение по темата: 
  • Оборският тор трябва да се разглежда като продукт от животновъдството и трябва да се постигнат стандарти за качеството му., защото оборският тор не е отпадък той е ценен ресурс за животновъдите и добавена стойност за земеделието.

"Опазването на почвеното здраве е невъзможно без оборски тор. И това казва само едно - животновъдството трябва да се развива, за да може да се задоволява нуждите и изискванията. В тази връзка оборският тор много скоро може да се превърне в „кафявото злато“ на фермерите.“, добави в заключение Николай Стефчов. 

Агритоп ЕООД предлага на българския пазар решения и системи за хуманно отношение към животните, почистване съхранение и оползотворяване на оборски тор на утвърдените лидери на в сектор животновъдство DeLaval, Joskin, Agrotel, Schauer, Weidemann и др.