Новини

Методът за складиране на силажа в полиетиленови чували Budissa Bag се оказа най-ефективен
Методът за складиране на силажа в полиетиленови чували Budissa Bag се оказа най-ефективен
18.04.2019 г.

 • Г-н Айгътов, представете дейността на фирма Еллон и по-специално проектирането и изграждането на биогаз централи?

EЛЛОН ЕООД е компания в структурата на АТАРО КЛИМА , работеща в сферата на ОВК ,метални конструкции, Соларни и Биогаз инсталации . Главната ни цел е висококачествен краен продукт на конкурентна цена. ELLON предлага на своите клиенти цялостни решения,включващи:
• Оценка, анализ и оптимизиране на обекта
• Бизнес планиране и финансови консултации
• Доставка на всички необходими материали
• Проектиране
• Монтаж на конструкцията
Приоритетно се използват иновационни технологии за производството на високотехнологични продукти, безвредни за околната среда.
И малко повече за Биогаз инсталациите - Биогазът е горивен газ, който се получава при организирана ферментация на биологични продукти в 
анаеробна (без наличие на кислород) среда. Състав 55%-75 % метан,25 % — 45 % CO2, незначителни примеси H2 и H2S.
Изходните суровини за производството на биогаз са отпадъци от животински ферми – фекалии, постеля (смес от фекалии и слама ), отмивни води, хранителни отпадъци. Тези материали съдържат органични и неорганични вещества и затова са подходяща среда за развитието на всякакви микроорганизми. Те са серозен проблем защото се натрупват в големи количества и замърсяват околната среда. При естествената им ферментация се отделя метан, който е парников газ и представлява 7 до 10 % от световното замърсяване с метан. ЕЛЛОН ЕООД е официален представител на холандската фирма HOST B.V., една от лидерските фирми за технологии на Биогаз инсталации и инсталации за отпадъчни продукти.
Основните дейности и етапи при  изграждането на  една такава инсталация включват проектиране, изграждане и експлоатация.
•Проектиране- Спрямо суровината, която ще се използва и желана мощност на централата се избират броят и размерите на ферменторите. Правят се анализи на входящите суровини.Изготвя се меню на инсталацията.Изготвят се проекти по всички части от нашите проектанти.
•Строителство – подготовка на терена ,изграждане на бетоновите ферментори,монтаж на технологичната оборудване, тръбни разводки ,монтаж на мембранни покриви, абонатна станция, електро, монтаж на когенератор, връзка към ел. мрежа.
•Експлоатация- ежедневни наблюдения на процеса ,лабораторни анализи на дигестата и входящите материали,осигуряване на  необходимите суровини, сервиз ,ремонт и подръжка.
С извършването на всички така изброени дейности ЕЛЛОН ЕООД проектира, изгради и менажира две Биогаз инсталации на територията на Бългйрия.
 • Как производството на биогаз би могло да повиши ефективността, съответно печалбите на фермерите? 

Профилът на нашите клиенти е на хора, занимаващи се с животновъдство, защото именно те се сблъскват с торовия проблем. Фермерите могат да изградят такива централи, като от една страна ще оползотворят добития животински тор, а от друга ще получават средства от енергоразпределителните дружества. Биогазът е нещо различно, чисто законодателно трябва да е уредено самостоятелно.
Добитата топлина освен за производство на електричество може да се използва за сушилни и оранжерии, намалявайки чувствително разходите за отопление. Необходимо е да се отглеждат над 100 броя едър рогат добитък или необходимия брой прасета,овце , пилета  както и да се сключи договор за изкупуване на силаж или друга биомаса, или да има наличие на собствена земя  за производството му. Към настоящия момент по-дребните стопанства и малките производители имат проблеми с финансирането, 
защото изграждането на биогаз централа изисква много средства. Чудесна възможност за фермерите ще е да има опция за финансиране на подобен тип инсталации, тъй като по този начин се решава проблемът с отпадъчните продукти. Това ще бъде за тяхно улеснение и в тяхна полза. Законът за инсталациите на биогаз дава голям приоритет на животновъдите от тази гледна точка. Затова ще се радвам, ако с българските фермери си подадем ръка. С електроцентралата на биогаз се изпълнява едно съществено изискване на ЕС, а то е, че всички ферми трябва да имат свои лагуни, в които да събират тора от животните.
 • Как стои въпросът с европейското финансиране на проекти и услуги за управление на отпадъци? Какво се очаква за бъдеще?

Предлаганата възможност за финансиране на подобен тип инсталации чрез грантовите схеми на Европейските фондове би решила проблема с отпадъчните продукти и би създала огромни улеснения за фермерите в България.
Очакванията ми са за проявяване на интерес към такива решения с оглед предвидените мерки за повишаване на енергийната ефективност и оползотворяване енергийния потенциал на биомасата за постигане на общоевропейските цели за намаляване емисиите парникови газове. Именно това е съществен елемент от прехода към конкурентоспособна нисковъглеродна икономика. Засега няма яснота в нашето законодателство по този въпрос за съжаление.
 
 • През 2014 г. изградихте биогаз централа край Пловдив? Разкажете какъв е нейният капацитетът и принцип на работа.
 
Биогаз инсталациите, които нашата фирма изгради и експлоатира са две. Биона газ в с. Цалапица и КОМСО, част от проекта GREEN YARD с. Черноземен.
 
И двата проекта са с  капацитет по 1500 kW всеки. Основното зареждане на ферментора е от смес на говежди тор с допълнителни продукти като царевичен силаж, слама, тритикале и друга биомаса. Инсталациите се състоят от силажоподаващо устройство, система за зареждане на оборската тор с автоматични бъркалка, помпа и режещо устройство, два първични ферментора в комбинация с един вторичен ферментор, пресов сепаратор, лагуни за изходящата течна маса, абонатна станция и когенераторно помещение със стая за мониторинг и управление. 
 
Високата ефективност се реализира чрез двустепенна ферментация с краен ферментор в комбинация с подобрена технология на смесване. Процесите са изцяло автоматизирани. Количествата, които дневно се влагат във ферменторите, са около 80 тона тор и 50 тона силаж. Силажът се запазва от реколта до реколта в огромни ръкави направо на полето.
Изходящият материал - биологичен тор, отива за торене на земите с цистерна Joskin, на които се произвеждат царевичните силажи, а сухото вещество може да се пакетира за нуждите на цветопроизводството или друго земеделие.
 • Необходимият за инсталацията силаж Вие съхранявате и консервирате по уникалния метод в полиетиленови чували от фирма Агритоп. Какви са неговите предимствата? 

От самото стартиране на инсталациите ние не сме имали друг вариант за складиране на входящата суха маса .Предварително проучихме видовете начини на складиране на силаж и методът за складиране на силажа в полиетиленови чували се оказа най-ефективен за запазване на неговото качество през целия период до следващата реколта. Процентаът на загуби при този вариант е почти сведен до нула. 
Качеството на силажа се запазва еднакво през целия период на съхранение – в нашия случай е до 1 година. Механизацията се свежда до минимум , както и персоналът зает с процеса на силажиране.
Благодарение на качествените полиетиленови ръкави и техника за силажиране на Будиса Баг , както и доброто сътрудничество с фирма Агритоп ,ние нямаме вече 5 та година проблеми със силажирането или некачествен силаж за захранване на инсталациите.
Преимуществата говорят сами за себе си: 
 • Висока производителност –  силажиране на 60 000 тона силаж в рамките на 30 дни с две машини;
 • Равномерно ситно раздробяване; 
 • Добро качество на пресоването; 
 • Висока аеробна стабилност; 
 • По-добра възможност за дозиране на силажните добавки по време на силажирането; 
 • Защита от попадането на странични метални и други предмети; 
 • Високо качество на силажа през целия период на съхранение; 
 • Не е необходимо прецизна подготовка на терена за силажиране
 • Не е необходимо бетонна основа или стени.