Лагуни и торища

Торища

Основен отпадъчен продукт при отглеждане на животните във фермите е оборския тор. Той представлява смес от фекалии и урина, отделени от животните, постеля и вода. Съставът и количеството на торовата маса зависи от дажбата, технологията на отглеждане, системата за почистване, броя, вида и категорията на отглежданите животни.

Неправилното съхранение на торовата маса води до загуба на 50-60% от органично вещество на тора и може да доведе до замърсяване на околната среда и подпочвените води с причинители на заразни и патогенни организми и с нитрати. Следователно правилното му съхранение е от голямо значение, затова всяко земеделски стопанство трябва да разполага с отделни съоръжения за съхранение на твърд и течен оборски тор, които да бъдат с непропускащи стени и изградени по начин, който да предпазва изтичането на торовата маса. Да бъде проверявано редовно и при дефекти да се предприемат незабавни действия за отстраняването им.

Агритоп оказва пълно съдействие при изграждането на торища според текущите закони и директиви на ЕС, както и съдействие при кандидатстване по мярка 4.1 и 5.1 - Биосигурност.
Искате индивидуална оферта? Не се колебайте да ни изпратите запитване!

Актуални промоции

'